Ita☆Sha Tomoyuki Sakaguchi
Chibisuke / Haruka Saigusa and Komari kamikita