Ita☆Sha Tomoyuki Sakaguchi
Mikuphard / Miku Hatsune